Sunday, 20 May 2018

AVVAIYAR: MOOTHURAI மூதுரை

2018 0520 20  Avvaiyar: Moothurai ஔவையார்: மூதுரை
http://e3general.blogspot.in/2017/12/moothurai-translation-free-english.html

Avvaiyar's Moothurai (Time honoured wisdom ) in English

Avvaiyar was an exceptional poetess who poured out percepts and dictums
that are relevant even to this date.

Here are a few samples of Avvaiyar's 'Time honoured wisdom' (Moothurai): 


மூதுரை - ஒளவையார்


கடவுள் வாழ்த்து

வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலராள்
நோக்கு உண்டாம் மேனி நுடங்காது-பூக்கொண்டு
துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கையான் பாதம்
தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு.

Invocation 

Those who take unswerving refuge  .. ..
at the snouted Lord's feet would be blessed 
with solace, good soul and the grace of ..
Laskhmi the goddess of wealth 

நூல்

1.நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந் நன்றி
'என்று தருங்கொல்?' என வேண்டா- நின்று
தளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரைத்
தலையாலே தான் தருதலால்.

Verses 

Never expect gratitude shown to be returned
for just as a rising unweary palm tree ..
returns water taken along feet (roots ) ..
through head (coconut) - one would return gratitude 

2.நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்மேல் எழுத்துப் போல் காணுமே- அல்லாத
ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க்கு ஈந்த உபகாரம்
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர்.

Help given to grateful people are 
like an etch on  a rock - opposed to it...
help given  to insensitive people 
are  a writing on water 

3.இன்னா இளமை வறுமை வந்து எய்தியக் கால்
இன்னா அளவில் இனியவும்- இன்னாத
நாள் அல்லா நாள் பூத்த நன் மலரும் போலுமே
ஆள் இல்லா மங்கைக்கு அழகு.  

Affluence accrued in old age can not
relieve poverty suffered in youth
Similarly a nubile woman sans a lover
is like a flower bloomed past season 

4.அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது அளவளாய்
நட்டாலும் நண்பு அல்லார் நண்பு அல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.  

Overheated milk never loses taste 
A debauch will never be a good friend  
Noble men remain noble even in penury
like conch shells remain white even when burnt 

5.அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள் அன்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா-தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
பருவத்தால் அன்றிப் பழா.  

Recurrent attempts don't succeed 
until the right time comes 
Even trees that grow taller don't..
bear fruits until the season comes 

6.உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ?-கல்தூண்
பிளந்து இறுவது அல்லால் பெரும் பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து விளையுமோ தான்.  

A person ready to lay his life- if needed...
be meek  to foes?- a load bearing column
will only break with excessive load ..
it would never bend or arc 

7.நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல்; தான் கற்ற
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு-மேலைத்
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம்
குலத்து அளவே ஆகும் குணம்.  

Just as lily rises to the level of water in a tank
One’s knowledge depends on the books he reads
One’s wealth depends on his previous birth’s virtues
One’s moral fibre depends on his race 

8.நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே; நலம்மிக்க
நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே-நல்லார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று.

It is good to see well-disposed people
It is good to listen to their counsels
It is good to talk about their lives ..
It is good to have them as friends


                                    


For the Full Text of Avvaiyar's Moothurai with meaning: [Click Here]
http://outshine-ga-ga.blogspot.in/2014/06/avvaiyars-moothurai-time-honoured.html                                            


YouTube Video: Avvaiyar: Moothurai: [Click Here]
https://www.youtube.com/watch?v=Z2wuURMKiSA
                                       


Sunday, 13 May 2018

AVVAIYAR: KONDRAI VENTHAN கொன்றை வேந்தன்

2018 0513 19  Avvaiyar: Kondrai Vendan கொன்றை வேந்தன்

1  அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்
விளக்கம் 
தாய், தந்தையர் கண்கண்ட தெய்வம்
Transliteration 
Annaiyum pithavum munnari deivam
English Translation
Mother and Father are the first known Gods
2  ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று
விளக்கம் 
கோவிலுக்குச் சென்று இறைவனைத் தொழுவது மிகவும் நல்லது
Transliteration 
Aalayam thozhuvadhu saalavum nandru
English Translation
It is good to visit the temple for worship.
3  இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று
விளக்கம் 
இல்லறவாழ்வே மிகவும் நன்மை பயக்கக் கூடியது
Transliteration 
Il aram alladhu nal aram nandru
English Translation
Domestic life is virtuous, Anything else is not.
4  ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர்
விளக்கம் 
பிறருக்கு உதவி செய்யாதோர் பொருளைத் தீயவர் பறித்துக் கொள்வர்
Transliteration 
Eeyar thettai theeyaar kolvar
English Translation
The miser’s wealth will be taken by the wicked.
5  உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு
விளக்கம் 
குறைத்து உண்ணுதல் பெண்களுக்கு அழகு தரும்
Transliteration 
Undi surunguthal pendirkku azhaku
English Translation
The smaller the meals, the prettier the woman.
6  ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்
விளக்கம் 
ஊராரோடு பகைத்துக் கொண்டால் குடும்பம் அழிந்து விடும்
Transliteration 
Oorudan pagaikkin verudan azhaku
English Translation
Animosity towards the community uproots the whole family.
7  எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும்
விளக்கம் 
அறிவியலுக்கு ஆதாரமான எண்ணும், இலக்கிய அறிவுக்கு ஆதாரமான எழுத்தும் நமக்குக் கண் போன்றவை
Transliteration 
Yennum yezhuththum kan yenath thakum
English Translation
Numbers and letterss are as worthy as the two eyes.
8  ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து
விளக்கம் 
செய் என்று சொல்லும் முன்பே குறிப்பறிந்து செயலாற்றும் பிள்ளைகள் அம்ருதம் போன்றவர்கள்
Transliteration 
Yaevaa makkal moovaa marundhu
English Translation
Anticipation by children is panacea for parent’s ills
9  ஐயம் புகினும் செய்வன செய்
விளக்கம் 
பிச்சை எடுத்தாவது செய்ய வேண்டிய நல்ல கார்யங்களை செய்
Transliteration 
Aiyam pukinum seivana sei
English Translation
Do what is right, even if reduced to begging.
10  ஒருவனைப் பற்றி ஒரகத்து இரு
விளக்கம் 
ஒருவனை மணந்து புகுந்த வீட்டிலே வசிக்க வேண்டும்
Transliteration 
Oruvanaip patri oarakaththu iru
English Translation
Marry one and be faithful to him
11  ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம்
விளக்கம் 
ஒழுக்கமானது வேதம் ஓதுவதை விட மிக நல்லது
Transliteration 
Oadhalin nandre vethiyarkku ozhukkam
English Translation
For priests morality is more important than chanting.
12  ஒளவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு
விளக்கம் 
பொறாமைப் பேச்சு வளர்ச்சியை அழிக்கும்
Transliteration 
Auviyam pesudhal aakkaththirku azhivu
English Translation
Jealous words destroy one’s prosperity.
13  அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு
விளக்கம் 
சிக்கனமாயிருந்து தான்யத்தையும், செல்வத்தையும் தேட வேண்டும்.
Transliteration 
Ahkamum kasum sikkenath thirambamai
English Translation
Land and wealth should be accumulated quickly.

                                For Full Text of Avvaiyar's Kondrai Venthan with meaning: [Click Here]
http://www.edubilla.com/tamil/konrai-venthan/


                                  YouTube Video: Avvaiyar's Kondrai Venthan Vilakkam: [Click Here]


                                    For Full Text of Avvaiyar Ara Noolkal ஔவையார் அற நூல்கள் : [Click Here]
http://www.valaitamil.com/avvaiyar-books-aathichudi_2946.html

                                      

Sunday, 6 May 2018

AUVAIYAR: ALPHABET APHORISMS: AATHTHI CHOODI ஆத்தி சூடி

2018 05 18  Auvaiyar : Alphabet Aphorisms ஆத்தி சூடிஅறம் செய விரும்புHave desire to do good deeds
ஆறுவது சினம்Anger should be controlled
இயல்வது கரவேல்Help to your best possible extent
ஈவது விலக்கேல்Don’t stop doing charity
உடையது விளம்பேல்Do not boast about your possession
ஊக்கமது கைவிடேல்Do not give up enthusiasm/self-confidence
எண் எழுத்து இகழேல்Do not underestimate the power of learning
ஏற்பது இகழ்ச்சிTo accept alms is a shameful act
ஐயமிட்டு உண்Before eating, share food with those who need
ஒப்புர வொழுகுAct with high moral standards
ஓதுவது ஒழியேல்Never stop learning
ஒளஒளவியம் பேசேல்Never envy / talk bad about others
அஃகஞ் சுருக்கேல்Do not be stingy in selling food grains


YouTube Video:  Avvaiyar's Alphabet Aphorisms 13 ஆத்தி சூடி: [Click Here]
https://www.youtube.com/watch?v=3Z6w6rvIWMc

                                           


For Full Text of Avvaiyar's Aatthichoodi with English meaning: [Click Here]
http://ilearntamil.com/aathichudi-english-meaning/


For Full Text of Avvaiyar Ara Noolkal ஔவையார் அற நூல்கள் : [Click Here]
http://www.valaitamil.com/avvaiyar-books-aathichudi_2946.html                                      


Sunday, 29 April 2018

LOUIS BROMFIELD: MALABAR FARM2

2018 0429 17   Louis Bromfield: Malabar Farm2

Malabar Farm: The Main Dairy Barn and Petting Farm

Malabar Farm continues the story begun in Pleasant Valley of the author's efforts of restoring a worn out farm to productivity, covering the years from 1944 to 1947 and going deeper into his philosophy of agriculture and the all-important matter of the soil.

Louis Bromfield with "Prince"
In Pleasant Valley, Bromfield rhapsodized to some degree about farming. In Malabar Farm, he gets down to describing in detail the hard work of actually farming the land in an intelligent manner.

Bromfield wades into the intricacies of agricultural policy, farm economics, as well as the extended passages on the care of the soil. 

If someone is contemplating doing what Bromfield did, the first book provides motivation and vision, and this book a healthy dose of realism. Both are important, even if the latter is tougher reading. 

History: Nestled in the hills of Pleasant Valley, Malabar Farm was built in 1939 by Louis Bromfield and was his home until his death in 1956. The Bromfield family moved to Pleasant Valley in 1939 and lived in the “Fleming house” until their “Big House” was built. Bromfield chose architect Louis Lamoreux of Mansfield to help him design and construct a Greek revival style home. The original Herring house was used as the center of the construction. 
The 32-room western reserve, where Bromfield wrote many of his books, attracted film stars, artists, politicians, writers, and conservationists annually. Bromfield developed a technique known as conservation farming. This was based on grass farming, which produced large quantities of forage and pasture. Malabar Farm became a national model for sustainable agriculture. 
In addition to this, Bromfield experimented with composting using manure from livestock on the farm. In 1958, Bromfield’s children sold the farm to a conservation foundation—Friends of the Land. In August 1972, the deed of Malabar Farm was accepted by the state of Ohio after the Louis Bromfield Malabar Farm Foundation—which had been operating the farm—faced foreclosure. In 1976, the farm became a state park. 

Malabar Farm: Historic Landmark: Ohio State Park

                                    YouTube Video: Malabar Farm  State Park Fall Aerial Tour: [Click Here]

                                              


Sunday, 22 April 2018

LOUIS BROMFIELD: MALABAR FARM1: RETURN OF THE NATIVE

2018 0422 16  Louis Bromfield: Malabar Farm1: Return of the Native


Malabar Farm - Pleasant ValleyLouis Bromfield at his home office
The threat of war in Europe and Louis Bromfield's own desire to return to the land of his youth prompted him to purchase three exhausted farms here in Pleasant Valley in 1939. He named the estate Malabar Farm after the Malabar Coast of India, the setting of his 1937 book The Rains Came.

Bromfield then set about to restore the land, putting into practice soil and water conservation techniques that later became widely influential. Devoted to educating farmers and the public about soil and water conservation, Bromfield hosted thousands of visitors at Malabar and expounded his ideas in speeches, columns, and over the radio.

He also continued to write books, turning to non-fiction to share his experiences. Among these are Malabar Farm (1948) and Out of the Earth (1950). Bromfield died in 1956 and in the following years Malabar passed out of family ownership. Malabar Farm became a state park in 1976, demonstrating techniques that Bromfield put into practice

Kirkus review states that "Malabar Farm" is a sequel to "Pleasant Valley", in the further record of Malabar, where the experiment in soil reclamation is bearing fruit. It is not so consistently entertaining reading as the earlier book, though there are chapters with the same contagious feel of the countryside, his fresh enthusiasm for the progressive ideas he is putting into practice, the animals of the farm and house, the neighbors, the guests. 

Much of the text is intended for the practical agriculturist, and is pretty scientific for the layman. A challenge to our national waste and ignorance as to our real wealth- a warning that we look well before we give too lavishly- a conclusive argument in favor of modern methods increasing production, with plenty for all and farming as a profitable way of life, as the goal.                                        


YouTube Video: Louis Bromfield "The Man Who Had Everything": [Click Here]

                                            
                                      


                                   
Sunday, 15 April 2018

LOUIS BROMFIELD: PLEASANT VALLEY2: THE WORLD WITHIN THE EARTH

2018 0415 15  Louis Bromfield: Pleasant Valley2: The World within the Earth


Good,"live" farmer Louis Bromfield
A good farmer must be many things — a horticulturist, a mechanic, a botanist, an ecologist, a veterinary, a biologist and any number of other things — but knowledge alone is not enough. There must be too that feel of all with which nature concerns herself. That is what Confucius meant in the proverb "The best fertilizer on any farm is the footprints of the owner".  

The good, the “live” farmer is the man who turns now and then to look back at the furrows his plow turns over, to see that the soil crumbles behind him as rich, good soil should crumble. He is the man who sees the humus in his good earth and counts the earthworms, and watches his crops as they grow to see whether they are strong or sickly and what it is that is needed to make his pastures dark and green, his corn tall and strong. 

He is the man who learns by farming, to whom the very blades of grass and stalks of com tell stories. He is the man to whom good crops sing a song and poor ones convey a painful reproach. He is the man who knows that out of the soil comes every-thing, that out of the soil come the answers to the questions which torment him. 

It lies with him whether his world shall be rich and prosperous or decaying and poor and wretched. He is the man who knows how deeply Nature can reward the conscientious, intelligent worker and how bitterly she can punish the stupid shiftless ones to the very marrow of their bones.  

Agriculture is in many ways the most satisfactory and inexhaustible of sciences. It touches or includes countless other fields of knowledge and research and with each discovery whole new fields to be explored are opened up. 

It is like the Pleasant Valley country where beyond each wooded hill there is a new small world, filled with adventure, mysterious and complete within itself. Now and then a professor, a bureau man or a scientist leads the way into the wrong country as did the man who believed that chemical fertilizer is the panacea for the ills of the soil. 

It took many years and millions of acres of soil made arid, bereft of humus and bacteria and earthworms for the farmer to discover that chemical fertilizer was not the whole answer but only a small, though vital, part. 

In the meanwhile many farmers and a good many scientists, neglected the actual process of what went on in the soil, forgetting that the natural process of health and growth and reproduction is an immensely complicated affair, whether in man or in beast or in plant and that there are no short-cuts which are not in the end illusory and costly.  

With all the research we have made there still remain many mysteries, not beyond explanation but which have not yet been explained or understood. In this borderland the “live” farmer finds his place — the man who sees and feels what is going on in the soil beneath his feet and on the earth around him, the man whose footsteps are the best fertilizer of his farm. 

The best book I know on soil and the processes which take part in it is An Agricultural Testament by Sir Albert Howard [OUP]. It is the record of a lifetime spent in working with soil, its preservation and restoration, and the author approaches the whole subject with a kind of reverence and mysticism without which I believe the efforts of any agricultural scientist may, in the end, be of little value. 

Possibly no one knows more of soil and the principles that effect growth and fertility and abundance than Sir Albert, but his attitude is one of humility toward the still greater mysteries which he has not yet explored.  

A heap of well-cured barnyard manure is not merely a composite of certain elements held together in certain chemical formulas. It is not merely the residue of calcium, phosphorus, potassium, nitrogen and trace minerals which the animals have eaten, rejected and passed out of the intestines. There are other mysterious elements — many  kinds of bacteria, hormones, vitamins, glandular secretions — of which we know all too little. 

You could make a chemical analysis of that heap of manure and reproduce it synthetically, but in the exact chemical formula the result would not have the same stimulating and, above all else, the same healthy effect upon plant growth and fertility as the heap of manure itself. Most important of all, the synthetically produced fertilizer would contain no organic material, no potential humus without which all plant life in the end turns sickly or deficient.   

Experimentation is the very essence of the '‘live” farmer. It is the enemy of stagnation and of evil practices, of the whole school of thought which believes that “if it was good enough for my grandfather it is good enough for me.” 


                                  For Full Text of "Pleasant Valley" by Louis Bromfield: [Click Here]
https://ia801606.us.archive.org/15/items/in.ernet.dli.2015.42320/2015.42320.Pleasant-Valley.pdf                                           


For the full text of An Agricultural Testament by Sir Albert Howard:  [Click Here]
https://ia801606.us.archive.org/31/items/in.ernet.dli.2015.270767/2015.270767.An-Agricultural.pdf